Lumito Arrow right Arrow right

Vävnadsbilder med hög kvalitet och träffsäkerhet inom digital patologi

Med Lumitos unika och patenterade teknologi finns förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Teknologin ger även helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsindikationer i samma vävnadssnitt, s k multiplexing. Vår teknik kan erbjuda digital analys och möjliggör automatisering.

 

Behov av att förbättra diagnostik av vävnadsprover

Träffsäkerheten baserat på dagens infärgningsmetoder inom vävnadsdiagnostik är cirka 70 procent. Detta innebär att cirka 30 procent av utlåtanden från patologerna riskerar att vara felaktiga eller osäkra och behovet av ökad träffsäkerhet är med andra ord stort.

Antalet vävnadsprover ökar med en växande befolkning, högre genomsnittlig levnadsålder samt nya individanpassade behandlingsmetoder. Detta kräver fler och mer specifika analyssvar. Samtidigt är sjukvårdens kapacitet begränsad, vilket ger allt längre svarstider efter provtagning. Parallellt finns ett stort behov att digitalisera analysprocesserna, så kallad digital patologi.