Lumito Arrow right Arrow right

Vävnadsbilder med hög kvalitet och träffsäkerhet inom digital patologi

 Lumito utvecklar framtidens vävnadsdiagnostik som fyller ett behov på marknaden när antalet vävnadsprover ökar med en växande befolkning, med en högre genomsnittlig levnadsålder och nya individanpassade behandlingsmetoder. Detta kräver fler och pålitligare analysmetoder.

Sjukvårdens kapacitet och resurser är samtidigt begränsade, vilket medför långa svarstider efter provtagning. Det finns ett stort behov av digital patologi – digitalisering av analysprocesserna. Digital patologi är redan ett erkänt arbetssätt på flera av de kliniska patologilaboratorierna runt om i Norden och EU påskyndar utvecklingen genom att skapa ett europeiskt datalager för digitala patologiska bilder, som kan användas för att träna AI-algoritmer (artificiell intelligens algoritmer) att tolka bilderna(1).

(1) “EU-satsning på digital patologi” Nyhetsartikel Uppsala universitet, 2021-04-21

 

Nästa generations avbildningsteknik

Teknologin är revolutionerande och ska underlätta merparten av patologernas mest tidskrävande arbetsuppgifter – att undersöka vävnadsprover.

Bolagets teknik möter marknadens ökade krav och ger förutsättningar för en väsentligt förbättrad vävnadsdiagnostik genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Tekniken ger helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsvariationer i samma vävnadssnitt – multiplexing, men erbjuder även digital analys och möjliggör automatisering.

Tekniken har flera potentiella användningsområden. Bolaget har i det första steget valt att utveckla en scanner inklusive reagenser, infärgningsvätskor, för digitaliserad vävnadsdiagnostik – där analysen görs på en dator och kan ske på distans.

Behov av att förbättra diagnostik av vävnadsprover

Träffsäkerheten baserat på dagens infärgningsmetoder inom vävnadsdiagnostik är cirka 70 procent. Detta innebär att cirka 30 procent av utlåtanden från patologerna riskerar att vara felaktiga eller osäkra och behovet av ökad träffsäkerhet är med andra ord stort.

Antalet vävnadsprover ökar med en växande befolkning, högre genomsnittlig levnadsålder samt nya individanpassade behandlingsmetoder. Detta kräver fler och mer specifika analyssvar. Samtidigt är sjukvårdens kapacitet begränsad, vilket ger allt längre svarstider efter provtagning. Parallellt finns ett stort behov att digitalisera analysprocesserna, så kallad digital patologi.