Lumito Arrow right Arrow right

Vision

Vår långsiktiga vision är att – genom vår unika patenterade teknik – erbjuda en produkt som frigör resurser, ökar precisionen och minimerar mänskliga felmarginaler vid diagnostiseringen av cancerindikationer.

 

Strategi

Lumitos produkt och erbjudande adresserar  den globala marknaden för optiska avbildningssystem inom vävnadsdiagnostik samt för reagensvätskor. Erbjudande innefattar ett instrument som tillsammans med reagenser och ett mjukvaruprogram för de specifika analyser som ska genomföras, ger återkommande intäkter under instrumentets hela livscykel. Vårt värdeskapande består i att öka värdet jämfört med befintliga optiska molekylavbildningsinstrument. Detta gör vi genom att erbjuda en helt ny avbildningsteknik som adderar nya möjligheter till högre kvalitet, träffsäkerhet och effektivare analysprocesser för vårdgivare och forskare.

Produkterbjudandet har potential både i klinisk miljö, där rutinanalyser genomförs, och inom forskningsområdet, där det testas nya möjligheter och användningsområden inom vävnadsdiagnostik.

Strategin att först lansera på forskningslaboratorier under första delen av 2023, kräver inte CE-märkning enligt IVDR, i stället behövs en mindre omfattande och mer generell CE-märkning där bolaget försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven som återfinns i relevanta direktiv. Kunskaper och erfarenheter från forskningslaboratorierna kommer att användas när produkten anpassas till den kliniska miljön.

Kommersialiseringsstrategin innefattar även att:

  • etablera nära samarbete med viktiga opinionsbildare för att lyfta fram Lumitos teknik och positiva effekter.
  • konsultera forskare i tidig fas för att verka för användandet av UCNP:s för avbildning inom forskning och för att hitta nya applikationsområden.
  • deltaga i och sponsra pilotstudier i tidiga faser i samarbete med viktiga kliniska partners för att verifiera positiv effektivitetspåverkan och skapa medvetenhet om dessa effekter i marknaden.
  • etablera kontakter och relationer med marknadsledande leverantörer inom vävnadsdiagnostik för att finna distributions- och strategiska partnerskap inom produktutveckling.

 

Mål

Målet är att påbörja produktlansering för forskningslaboratorier i Sverige och Skandinavien under första delen av 2023. Att lansera en produkt för forskningslaboratorier, före en produkt i en klinisk miljö, möjliggör:

  • för bolaget att nå marknaden fortare. Detta genererar försäljning och skapar medial uppmärksamhet kring produkterbjudandet.
  • analys av i vilka områden vår teknik skapar mest värde. Denna analys kan senare användas för att bestämma vilket värdeerbjudande den kliniska produkten ska ha.