Lumito

Unik och patenterad teknologi erbjuder flera förbättringar

Med Lumitos unika och patenterade teknologi finns förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom kortare analystider och högre kvalitet av analyserna. Teknologin ger även helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsindikationer i samma vävnadssnitt.

Träffsäkerheten baserat på dagens infärgningsmetoder inom vävnadsdiagnostik är inte tillfredsställande. Detta innebär att utlåtanden från patologer riskerar att vara felaktiga eller osäkra och behovet av ökad träffsäkerhet är med andra ord stort.

Antalet vävnadsprover ökar med en växande befolkning, högre genomsnittlig levnadsålder samt nya individanpassade behandlingsmetoder. Detta kräver fler och mer specifika analyssvar. Samtidigt är sjukvårdens kapacitet begränsad, vilket ger allt längre svarstider efter provtagning. Parallellt finns ett stort behov att digitalisera analysprocesserna, så kallad digital patologi.