Teckningsperioden i Lumitos emission av teckningsoptioner inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag, den 29 november 2023, inleds teckningsperioden i Lumito AB:s (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) emission av units bestående av teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Emissionen”), som beslutades av styrelsen den 10 november 2023 (villkorsändringar för Emissionen beslutades och offentliggjordes den 17 november 2023). Teckningsperioden i Emissionen löper från och med den 29 november 2023 till och med den 13 december 2023. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Emissionen. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning.

Tidplan

29 november 2023 – 8 december 2023 Handel i uniträtter (UR) på NGM Nordic SME
29 november 2023 – 13 december 2023 Teckningsperiod för Emissionen
29 november 2023 – cirka vecka 52, 2023 Handel i betalda tecknade units (BTU) på NGM Nordic SME
15 december 2023 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Teckning med företrädesrätt
De aktieägare som på avstämningsdagen den 27 november 2023 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning ska den särskilda anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Mangolds hemsida emission.mangold.se, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt
Endast de som har tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) har rätt att teckna ytterligare units utan stöd av uniträtter, dvs. utan företrädesrätt. Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare. Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom att skicka in en anmälningssedel via e-post till Mangold alternativt genom elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds. Anmälningssedel och elektronisk teckning finns tillgängligt på Mangolds hemsida emission.mangold.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med Emissionen.