Strategiuppdatering. Planerad produktlansering på forskningslaboratorier i slutet av 2022

Genom att lansera en produkt för forskningslaboratorier möjliggör Lumito att nå marknaden i slutet av 2022. Bolaget bedömer att det finns en affärspotential inom forskningslaboratorier, vilken kan generera försäljning från 2022, men också skapa medial uppmärksamhet kring bolagets teknik och fördjupad insikt om teknikens möjligheter framåt.

 

Bolaget uppskattar att det finns cirka 13 000 forskningslaboratorium och 26 000 kliniska laboratorium av varierande storlek som arbetar med histopatologi runt om i världen1 och att laboratorierna byter ut instrument var sjunde till tionde år, vilket i sin tur betyder att det årligen sker cirka 1 300 instrumentutbyten på forskningslaboratorierna. 

Primärt fokus för produktlansering är Sverige samt Skandinavien och därefter länder i Västeuropa. Försäljning i Sverige och Skandinavien planeras att ske genom direktförsäljning. Försäljning i övriga länder i Västeuropa kommer att ske med distributionspartners.

Det planeras för två affärsmodeller. Den första modellen innebär att Lumito säljer scannern som kapitalvara samt reagenser som förbrukningsvara vilket ger återkommande intäkter.

Den andra planerade affärsmodellen som är vanligt förekommande på IVD (In vitro Diagnostic)-marknaden, innebär att slutkunderna (det vill säga forskningslaboratorierna) finansierar kapitalvaran genom köp av reagenser och förbinder sig till att köpa vissa volymer under en längre avtalsperiod. Lumito bedömer att denna affärsmodell medför att tröskeln för att använda en ny teknik sänks. 

En produkt riktad till forskningslaboratorier kräver inte CE-märkning enligt IVDR (In-Vitro Diagnostic Regulation), som en klinisk produkt gör, utan en mer generell CE-märkning där Lumito försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven som återfinns i relevanta direktiv.

För att möjliggöra och finansiera strategin med produktlanseringen inom forskningslaboratoriesegmentet och den långsiktiga planen, som fortsatt är att lansera en produkt för den kliniska IVD-marknaden, meddelar Lumitos styrelse att man har för avsikt att genomföra en partiellt garanterad företrädesemission.

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2021 kl. 08:00.

1 Svensk förening för Patologi – Avdelningar för klinisk patologi i Sverige

För ytterligare information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.