Sista dag för handel med uniträtter i Lumito

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag, den 8 december 2023, är sista dagen för handel med uniträtterna som utfärdades i samband med Lumito AB:s (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) emission av units bestående av teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 (”Emissionen”), som beslutades av styrelsen den 10 november 2023 (villkorsändringar för Emissionen beslutades och offentliggjordes den 17 november 2023). Uniträtter som ej avyttras eller ej nyttjas för teckning förfaller värdelösa.

Emissionen i sammandrag:

Teckningsperiod: 29 november 2023 – 13 december 2023.

Handel med uniträtter: 29 november 2023 – 8 december 2023.

Företrädesrätt: För varje en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 27 november 2023 erhölls en (1) uniträtt och fyrtioåtta (48) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Unit: En (1) unit består av fyra (4) teckningsoptioner av serie TO5 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6.

Teckningskurs: Teckningskursen uppgår till 0,01 SEK per unit, motsvarande 0,00125 SEK per teckningsoption.

Emissionslikvid: Vid full teckning i Emissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 43 KSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 41,3 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 48,2 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med Emissionen.