Omvandling av betalda tecknade units (BTU) och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5 och TO6

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Lumito AB (”Lumito” eller ”Bolaget”) har genomfört en emission av units om cirka 43 KSEK (”Emissionen”). Emissionen fulltecknades och således emitterades totalt 4 300 781 units i Emissionen motsvarande 17 203 124 teckningsoptioner av serie TO5 och 17 203 124 teckningsoptioner av serie TO6. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 är fredag den 5 januari 2024.

Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dagen för handel med BTU är fredag den 29 december 2023. Avstämningsdag för omvandlingen är onsdag den 3 januari 2024, varefter BTU kommer att omvandlas till teckningsoptioner av serie TO5 och teckningsoptioner av serie TO6.

Teckningsoptioner som tecknades i Emissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto fredag den 5 januari 2024.

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 är fredag den 5 januari 2024.

Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 24 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,025 SEK) och högst 1,20 SEK.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 27 maj 2024 till och med den 10 juni 2024.

Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO6 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 oktober 2024 till och med den 1 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,025 SEK) och högst 1,40 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med 4 november 2024 till och med den 15 november 2024.

ISIN-kod för BTU: SE0021148582
ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO5: SE0021148558
ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO6: SE0021148566

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med Emissionen.