Omräkning av teckningskurs för Lumito TO1 teckningsoptioner

 

 

Villkoren för teckningsoptionerna Lumito TO1 stipulerar att teckningskursen skall omräknas bland annat vid det fall att en företrädesemission infaller under löptiden för Lumito TO1.

Då Lumito nyligen genomfört en företrädesemission har därför teckningskursen för LUMITO TO1 omräknats i enlighet med optionsvillkoren. Ursprungligen gav en teckningsoption LUMITO TO1 rätt att teckna en aktie till en teckningskurs på 7,00 SEK. Omräkningen baserat på den genomförda företrädesemissionen medför att varje teckningsoption Lumito TO1 ger rätt att teckna 1,32 aktier till en teckningskurs på 5,31 SEK.

För ytterligare information kring options- och teckningsvillkor kontakta:

Lumito AB (publ), VD Stefan Nilsson, telefon +46 767 78 59 05, sn@lumito.se