Lumitos emission av teckningsoptioner är fulltecknad flera gånger om

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) har slutfört den emission av units bestående av teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Emissionen”), som beslutades av styrelsen den 10 november 2023 (villkorsändringar för Emissionen beslutades och offentliggjordes den 17 november 2023). Utfallet visar att 3 810 412 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 88,6 procent av Emissionen. Därtill har Emissionen tecknats flera gånger om utan stöd av uniträtter. Emissionen blev således fulltecknad. Emissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 43 KSEK före avdrag för emissionskostnader.

Kommentar från Mattias Lundin, VD
Jag är mycket glad och tacksam över det intresse som våra aktieägare har visat för denna emission av teckningsoptioner, och att det dessutom varit ett stort intresse till att delta även utan företräde känns naturligtvis väldigt uppmuntrande. Vi ser fram emot nästa år och våra planer för lanseringen av SCIZYS där likviden kommer att komma till stor nytta.

Slutligt utfall
Teckningsperioden i Emissionen avslutades den 13 december 2023. Utfallet visar att 3 810 412 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 88,6 procent av Emissionen. Därtill har Emissionen tecknats flera gånger om utan stöd av uniträtter. Emissionen blev således fulltecknad. Sammantaget har 4 300 781 units tilldelats tecknare, motsvarande 100 procent av Emissionen. Varje unit i Emissionen består av fyra (4) teckningsoptioner av serie TO5 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6. Totalt tecknades 4 300 781 units motsvarande 17 203 124 teckningsoptioner av serie TO5 och 17 203 124 teckningsoptioner av serie TO6.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 som ges ut i Emissionen kan Bolaget tillföras upp till cirka 20,6 MSEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som ges ut i Emissionen kan Bolaget tillföras upp till cirka 24,1 MSEK.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det EU-tillväxt prospekt som Bolaget offentliggjorde den 27 november 2023 med anledning av Emissionen (”Prospektet”). Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”)
Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till teckningsoptioner av serie TO5 och teckningsoptioner av serie TO6, vilket sker efter att Emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 52, 2023.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 (bestående av teckningsoptioner av serie TO5 emitterade inom ramen för Emissionen samt teckningsoptioner av serie TO5 som emitterats tidigare enligt offentliggöranden från Bolaget) kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 34 406 248 från 206 437 488 aktier till högst 240 843 736 aktier och aktiekapitalet med högst 860 156,20 SEK från 5 160 937,20 SEK till högst 6 021 093,40 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 14,3 procent av antalet aktier.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 (bestående av teckningsoptioner av serie TO6 emitterade inom ramen för Emissionen samt teckningsoptioner av serie TO6 som emitterats tidigare enligt offentliggöranden från Bolaget) kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 34 406 248 från 240 843 736 aktier till högst 275 249 984 aktier och aktiekapitalet med högst 860 156,20 SEK från 6 021 093,40 SEK till högst 6 881 249,60 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 12,5 procent av antalet aktier.

Teckningsoptioner av serie TO5

  • Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 24 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,025 SEK) och högst 1,20 SEK.
  • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 27 maj 2024 till och med den 10 juni 2024.
  • Vid full teckning i Emissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras högst cirka 41,3 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsoptionerna av serie TO5 avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME efter slutlig registrering hos Bolagsverket.
  • Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO5 hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.lumito.se.

Teckningsoptioner av serie TO6

  • Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO6 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 oktober 2024 till och med den 1 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,025 SEK) och högst 1,40 SEK.
  • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med 4 november 2024 till och med den 15 november 2024.
  • Vid full teckning i Emissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras högst cirka 48,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsoptionerna av serie TO6 avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME efter slutlig registrering hos Bolagsverket.
  • Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO6 hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.lumito.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med Emissionen.