Lumito utvecklar framtidens vävnadsdiagnostik – grundpatentet är nu även godkänt i Europa

Lumitos produkt består av ett instrument samt infärgningsvätskor (reagenser) baserade på UCNP:s (upconverting nanoparticles). Instrumentet ska användas inom vävnadsdiagnostik för att ge patologer visuella avbildningar av vävnadsprover som underlag för diagnos.

Teknologin är patenterad i tre världsomspännande patentfamiljer som omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markörer, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i ett första steg har Lumito valt att fokusera på vävnadsdiagnostik – digital patologi.

Den första patentfamiljen skyddar användandet av UCNP:s för avbildning i spridande material, till exempel mänsklig vävnad.

– Vår första patentfamilj har patent godkända i nyckelregioner över hela världen som sedan augusti 2021 även innefattar Europa. Patentet innebär ett brett skydd, även utanför medicinskt användande. Detta patent är sedan tidigare även godkänt i Australien, Kina, Israel, USA, Sydafrika, Kanada och Japan, säger Lumitos VD Mattias Lundin.

Den andra patentfamiljen, beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider.

Den tredje patentfamiljen skyddar användandet av UCNP’s inom vävnadsdiagnostik, det specifika applikationsområde som Lumito avser lansera sin första produkt inom.

 

För ytterligare information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin

E-post: ml@lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon:
08-503 000 50.