Lumito offentliggör emissionsprospekt avseende företrädesemission

 

Måndag 13 Maj 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

För att underlätta och påskynda Lumito AB:s fortsatta utveckling fattade en extra bolagsstämma den 25 april 2019 beslut om att godkänna styrelsens beslut från den 8 april om nyemission av Units i form av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och kommer inom kort att hållas tillgängligt på Lumitos hemsida www.lumito.se, och på G&W Fondkommissions hemsida www.gwkapital.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

Nyemissionen omfattar högst 28.533.729 Units som emitteras till en kurs om 1,25 SEK per styck och teckningstiden löper mellan den 15 maj och 31 maj 2019. Varje Unit bestående av en nyutgiven aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 där två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie med två fönster för nyttjande, det första under perioden 1 november 2019 till och med den 29 november 2019 till ett pris om 1,45 SEK per aktie och det andra under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 maj 2020 med ett pris om 1,55 SEK per aktie. Vid fulltecknat Erbjudande ökar Bolagets aktiekapital med högst 713.343,23 SEK från 713.343,23 SEK till 1.426.686,45 SEK. De i Erbjudandet utgivna teckningsoptionerna kan vid fullt utnyttjande öka aktiekapitalet med ytterligare högst 356.671,60 SEK.

Bolaget har erhållit skriftliga garantier och teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare som uppgår till cirka 29,1 MSEK vilket motsvarar cirka 81,7 % av emissionens totala belopp.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas en informationsfolder och emissionsredovisning från Euroclear med förtryckt inbetalningsavi. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning. För förvaltarregistrerade aktieägare ska teckning och betalning ske i enlighet med anvisning från respektive bank eller annan förvaltare.

Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida samt genom pressrelease omkring den 4 juni 2019. Styrelsen förbehåller sig rätten att fatta beslut om att förlänga tiden för teckning.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Lumito i samband med företrädesemissionen är G&W Fondkommission.

Kontakt:

Stefan Nilsson, VD Lumito Tel: 076-778 59 05

Mail: sn@lumito.se

Denna information är sådan information som Lumito AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019 kl. 20:30 CET.