Lumito meddelar om villkorsförändringar för den vederlagsfria emissionen av teckningsoptioner

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) beslutade den 10 november 2023 att genomföra en vederlagsfri nyemission av units bestående av teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Emissionen”). Efter dialog med Euroclear Sweden AB ("Euroclear”), värdepapperscentralen i Sverige, har Bolaget meddelats att Euroclear har ändrat sina rutiner för teckning av vederlagsfria units genom en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare och att Bolaget inte kommer tillåtas genomföra den planerade Emissionen av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 till en teckningskurs om 0,00 SEK per unit. Anledningen till att Euroclear inte tillåter att genomföra Emissionen till en teckningskurs om 0,00 SEK per unit beror på att Euroclears värdepapperssystem (VPC) inte möjliggör att en teckningskurs om 0,00 SEK registreras i systemet. Styrelsen för Bolaget har därför, genom ett nytt emissionsbeslut, beslutat att ändra villkoren i Emissionen så att Emissionen är tekniskt genomförbar i VPC. Villkorsändringarna avser den preliminära tidplanen, antal emitterade units och teckningskurs per unit. Avstämningsdagen och teckningsperioden för Emissionen kommer att senareläggas enligt efterföljd preliminär tidplan, antalet units kommer uppgå till 4 300 781 stycken vilket medför att befintliga aktieägare i Bolaget kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje en (1) innehavande aktie och fyrtioåtta (48) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit som består av fyra (4) teckningsoptioner av serie TO5 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6, till en teckningskurs om 0,01 SEK per unit, vilken är den lägsta möjliga i VPC. Vid full teckning av samtliga units inom ramen för Emissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 43 KSEK. Villkoren för teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 förblir oförändrade.

Bakgrund
Bolaget meddelades efter att emissionsuppdraget skickats in till Euroclear att den tekniska lösning som tidigare varit marknadspraxis för hantering av vederlagsfria nyemissioner av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare inte längre är genomförbar hos Euroclear då Euroclear har ändrat på sina rutiner för hantering av denna emissionstyp. I VPC saknas den tekniska möjligheten att registrera en teckningskurs om 0,00 SEK per unit och den lägsta möjligt teckningskursen, för en nyemission med företrädesrätt, i VPC uppgår till 0,01 SEK per unit. Efter dialog med Euroclear har Bolaget inte kommit fram till en möjlig lösning för att genomföra Emissionen enligt de tidigare kommunicerade villkoren.

För att genomföra Emissionen har styrelsen för Bolaget behövt besluta om att ändra teckningskursen i Emissionen till det lägsta möjliga i Euroclears system så att Emissionen ska vara tekniskt möjlig att genomföra.

För att reducera kostnaden för aktieägarna att teckna och betala för units har styrelsen beslutat om att ändra antalet units som emitteras inom ramen för Emissionen.

Uppdaterade villkor för Emissionen
Emissionen består av högst 4 300 781 units, motsvarande 17 203 124 teckningsoptioner av serie TO5 och 17 203 124 teckningsoptioner av serie TO6. Varje teckningsoption, av respektive serie, berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie i Bolaget.

Samtliga befintliga aktieägare i Lumito erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 27 november 2023. Fyrtioåtta (48) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) teckningsoptioner av serie TO5 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen uppgår till 0,01 SEK per unit, motsvarande 0,00125 SEK per teckningsoption.

Vid full teckning av samtliga units inom ramen för Emissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 43 KSEK.

Allmänheten ges inte rätt att teckna units i Emissionen. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO5 och TO6
Villkoren för teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 förblir oförändrade.

Teckningsoptioner av serie TO5

 • Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 24 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,025 SEK) och högst 1,20 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 27 maj 2024 till och med den 10 juni 2024.
 • Vid full teckning i Emissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras högst cirka 41,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 uppgår till 34 406 248, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 14,3 procent baserat på nuvarande antal utestående aktier i Bolaget.
 • Teckningsoptionerna av serie TO5 avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME efter slutlig registrering hos Bolagsverket.
 • Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO5 hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.lumito.se.

Teckningsoptioner av serie TO6

 • Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO6 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 oktober 2024 till och med den 1 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,025 SEK) och högst 1,40 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med 4 november 2024 till och med den 15 november 2024.
 • Vid full teckning i Emissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras högst cirka 48,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 uppgår till 34 406 248, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 14,3 procent baserat på nuvarande antal utestående aktier i Bolaget.
 • Teckningsoptionerna av serie TO6 avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME efter slutlig registrering hos Bolagsverket.
 • Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO6 hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.lumito.se.

Uppdaterad preliminär tidplan

23 november 2023 Sista handelsdag i Lumitos aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter
24 november 2023 Första handelsdag i Lumitos aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter
27 november 2023 Publicering av prospekt
27 november 2023 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Emissionen
29 november 2023 – 8 december 2023 Handel i uniträtter (UR) på NGM Nordic SME
29 november 2023 – 13 december 2023 Teckningsperiod för Emissionen
29 november 2023 – ca. vecka 52, 2023 Handel i betalda tecknade units (BTU) på NGM Nordic SME
14 december 2023 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Exemplifierad teckning av units
En aktieägare som på avstämningsdagen den 27 november 2023 äger 48 000 aktier i Lumito erhåller 48 000 uniträtter. Med uniträtterna har aktieägaren möjligheten att teckna 1 000 units till en teckningskurs om 0,01 SEK per unit, motsvarande 10 SEK. Genom teckningen erhåller aktieägaren 4 000 teckningsoptioner av serie TO5 och 4 000 teckningsoptioner av serie TO6.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med genomförandet av Emissionen.