Lumito AB tillförs ca 38,7 MSEK i kontanta medel genom dels en övertecknad företrädesemission och dels genom beslutad övertilldelning

Lumito AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om ca 35,7 MSEK tecknats till ca 155 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har en övertilldelning beslutats om 3,0 MSEK.

 

En extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) den 25 april 2019 beslutade om godkännande av styrelsens förslag om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt beslutade om ett bemyndigande för Bolagets styrelse att fatta beslut om en ev. övertilldelning om upp till 2 400 000 units. Nyemissionen avsåg 28 533 729 units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption, till en kurs av 1,25 SEK per aktie (teckningsoptionen ingår vederlagfritt).

Totalt tecknades 44 355 790  units, varav 19 979 306 med företrädesrätt och 24 376 484 utan företrädesrätt. Emissionens fulla antal, 28 533 729 units, kommer därmed att tilldelas. Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission, s.k. övertilldelning som tidigare kommunicerats i prospektet, varvid Bolaget emitterar ytterligare 2 400 000 units (3,0 MSEK) till motsvarande kurs per unit. Totalt tillförs Lumito i kontant emissionslikvid därmed ca 38,7 MSEK före emissionskostnader.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units att finnas 59 467 458 aktier i Bolaget och sammanlagt 30 933 729 teckningsoptioner av serie TO2. Aktiekapitalet kommer att öka med 773 343,225 SEK till 1 486 686,45 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket.

Teckning av units med och utan företrädesrätt pågick 15 maj – 31 maj 2019. Tecknare med subsidiär rätt har erhållit full tilldelning. Tilldelning av de units som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i emissionsprospektet. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på NGM Nordic MTF. De som tilldelats units inom ramarna för övertilldelningen kommer att erhålla aktier och teckningsoptioner direkt, istället såsom BTU. Dessa kommer att kunna levereras först efter att registreringen vid Bolagsverket är klar, i samband med den dag som BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner i företrädesemissionen. Upptagande av handel i nya aktier och teckningsoptioner av serie TO2 kommer att tillkännages genom separat pressrelease.

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 juni 2019 kl 08:30.