Lumito AB publicerar kvartalsrapport 3, 2023

Finansiell översikt för tredje kvartalet
1 juli till 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 358 (-6 815) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,04) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -6 101 (-9 787) TSEK.

Nio månader, 1 januari till 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -20 027 (-20 425) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,13) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i
 • rörelsekapitalet uppgick till -19 835 (-24 423) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 121 (64 689) TSEK.

Omsättning, resultat, kassaflöde och personal tredje kvartalet

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2023 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för tredje kvartalet uppgick till 6 422 (9 049) TSEK. Mindre andel av kostnaderna har aktiverats i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, 976 (2 192) TSEK.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -5 358 (-6 815) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -5 358 (-6 815) TSEK.

Kassaflöde, tredje kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till -5 327 (-6 782) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -6 101 (-9 787) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till -7 077 (32 414) TSEK. I föregående års siffror ingick en nyemission om 44 393 TSEK i kvartalet.

Omsättning och resultat nio månader, 1 januari – 30 september

Nettoomsättningen för nio månader 2023 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för nio månader uppgick till 31 023 (28 652) TSEK. Större andel av kostnaderna har aktiverats under nio månaders perioden jämfört med motsvarande period föregående år, 10 758 (7 985) TSEK. Ökning av kostnaderna är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Rörelseresultatet för nio månader uppgick till -20 025 (-20 424) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -20 027 (-20 425) TSEK.

Kassaflödet, nio månader

Kassaflödet från den löpande verksamheten under nio månader uppgick till -19 933 (-20 325) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -19 835 (-24 423) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till -30 594 (29 250) TSEK. I föregående års siffror ingick nyemission om 61 658 TSEK.

Personal

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 15 (15) varav 5 (3) kvinnor.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning

Den 30 september 2023 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 86 930 (70 621) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbete relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under året har varit enligt principer som är relaterade till utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 4 455 (3 676) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 22 121 (64 689) TSEK.

Eget kapital uppgick till 109 950 (136 589) TSEK.

Soliditeten var 95 (96) procent.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Det lovande resultatet från Lumitos första internationella förstudie presenterades på Liverpool Pathology 2023. Resultatet påvisade att det med hjälp av Lumitos teknik är möjligt att upptäcka deposition av immunoglobulin och komplement i njurvävnad.
 • Lumito tecknar avtal med Uniogen Oy. Avtalet är ett samarbetsavtal för produktion av Lumitos immunohistokemiska reagens-kit, SCIZYS Erbium Kit. Reagens-kitet ingår i Lumitos produkterbjudande och är baserat på uppkonverterade nanopartiklar.
 • Lumito deltog med monter på European Congress of Pathology i Dublin den 10–12 september. Kongressen samlade totalt 4 448 personer, och intresset för Lumitos monter var stort. Ett ökat intresse visades även från återkommande besökare och potentiella distributörer.
 • Dr. Gopalakrishnan och Lumitos poster erhöll tredje plats vid R&D Summit: Institutes for Excellence Launch på UHCW NHS Trust.

Händelser efter kvartalets slut

 • CE-märkning och lansering av SCIZYS tar något längre tid än förväntat. På grund av att några delar i projektet tagit längre tid än förväntat, så håller inte planen och en lansering under 2023 anses därför inte längre vara möjlig. Bedömningen är nu, om allt går enligt uppdaterad tidsplan, att det är möjligt att färdigställa och CE-märka SCIZYS under de första månaderna av 2024.
 • Första fabriksproducerade SCIZYS reagens-kit finns nu färdigt. Den första batchen av Lumitos reagensvätska avsedd för försäljning till slutkund är nu producerad av Lumitos produktionspartner Uniogen Oy.

Vd-kommentar

Under det tredje kvartalet har Lumitos organisation arbetat intensivt med att marknadsföra vår kommande produkt, såväl som fortsatt att arbeta intensivt med den återkoppling som inkommit från typtestningen av bolagets SCIZYS skanner som just nu pågår hos extern part, Nemko, i Tyskland. Vi har kommit mycket långt, men har trots det blivit tvungna att förlänga vår tidsplan med några månader. Att vi får denna feedback är otroligt värdefull och bidrar till att vi kommer att lansera en ännu bättre produkt till våra kunder.

Lumito har nått en viktig milstolpe genom att säkra ett produktionsavtal med vår produktionspartner Uniogen Oy för tillverkning av våra reagens-kit. Den första batchen av fabriksproducerade reagens-kit beställdes i början av kvartalet och är nu färdigproducerat, vilket är en viktig pusselbit inför kommande lansering.

Produktutveckling av en helt ny innovativ teknik tar tid. Vårt mål är att bygga ett långsiktigt starkt och attraktivt bolag.

I september deltog vi för andra gången på en av de internationellt ledande kongresserna inom patologi, som i år ägde rum i Dublin. Detta är samma kongress som vi förra året närvarande på i Basel. Vår närvaro ledde till flera betydelsefulla möten och det upprepade deltagandet i år märktes i form av ökad kunskap och fördjupande diskussioner med både potentiella slutkunder och samarbetspartners. Det är tveklöst så att digital patologi är den stora trenden och framtiden.

Vi är mycket stolta över den poster som presenterades av Dr. Kishore Gopalakrishnan i Liverpool i somras efter den internationella förstudie som gjorts i samarbete med Dr. Gopalakrishnans forskargrupp, och som nyligen vann tredje pris vid R&D Summit: Institutes for Excellence Launch på UHCW NHS Trust i Coventry. Denna exponering är av en sådan typ som har avgörande betydelse för att öka medvetenheten om vår produkt inom vår målgrupp.

Samtliga medarbetare och samarbetspartners gör sitt absolut yttersta för att säkerställa godkännande och CE-märkning av SCIZYS snarast möjligt. Med fortsatt fokus och beslutsamhet fortsätter vi detta dedikerade arbete. Vårt åtagande är att erbjuda våra framtida kunder den bästa möjliga produktlösningen. Varje förbättring som uppnås genom typtestningen eller annan dialog med externa aktörer kommer att stärka vår produkt och därmed vår konkurrenskraft som en ny aktör inom branschen.

Vi vill med detta tacka för ert fortsatta stöd och engagemang i Lumitos resa. Det är tack vare er som vi har möjligheten att fortsätta vårt arbete och att snart påbörja försäljning av vårt unika produkterbjudande.

Lund i oktober 2023

Mattias Lundin
VD Lumito AB (publ)