Lumito AB publicerar kvartalsrapport 2, 2022

Första halvåret

1 januari till 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13 610 (-13 444) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,09 (-0,15) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -14 636 (-12 883) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 32 275 (18 120) TSEK.

 

Finansiell översikt för andra kvartalet, 1 april till 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7 180 (-6 619) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,05 (-0,08) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -5 676 (-8 546) TSEK.

 

Omsättning och resultat andra kvartalet, 1 april – 30 juni

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet 2022 uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för andra kvartalet uppgick till 10 425 (9 741) TSEK. Samma nivå av kostnaderna har aktiverats i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, 3 072 (2 898).
 • Ökning av personalkostnader är främst relaterat till fortsatt satsning på utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation med fler antal anställda.
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -7 179 (-6 619) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -7 180 (-6 619) TSEK.

Kassaflöde, andra kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet uppgick till -7 146 (-6 586) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -5 676 (-8 546) TSEK.

Periodens totala kassaflöde uppgick till -8 749 TSEK (-11 498).
 

Omsättning och resultat första halvåret, 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen för första halvåret 2022 uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelsens kostnader för första halvåret uppgick till 19 602 (22 191) TSEK. Lägre andel av kostnaderna har aktiverats under halvåret jämfört med motsvarande period föregående år; 5 793 (8 384).
 • Ökning av personal- och externa kostnader är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation med fler antal anställda.
 • Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -13 609 (-13 444) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -13 610 (-13 444) TSEK.

Kassaflödet, första halvåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret uppgick till -13 543 (-13 389) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -14 636 (-12 883) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till -3 164 TSEK (-21 861).

I årets kassaflöde ingick nyemission på 17 265 TSEK som genomfördes i december 2021 men del utbetalades i början på 2022.
 

Personal

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 14 (9) varav 3 (4) kvinnor.
 

Investeringar, likviditet och finansiell ställning

Den 30 juni 2022 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 68 661 (62 383) TSEK. Summan avser utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under året har varit enligt principer som är relaterat till utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 3 444 (2 869) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 32 275 (18 120) TSEK.

Eget kapital uppgick till 99 011 (80 590) TSEK.

Soliditeten var 92 (95) procent.

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet

13 april
Lumito och svenska Optronic Partner pr AB tecknade ett samarbetsavtal gällande slutdesign, industrialisering samt 0-serieproduktion av Lumitos första WSI-scannrar (Whole Slide Imaging Scanner). Samarbetet bygger på väldefinierade leveranspunkter fram till årsskiftet såsom designfas, produktverifieringsfas samt 0-serieproduktionsfas.

22 april
Aktieägarna kallades till årsstämma den 27 maj i Bolagets lokaler på Mårtenstorget i Lund.

9 maj
Den förstudie som vid årsskiftet inleddes tillsammans med en forskargrupp under ledning av biträdande universitetslektor Daniel Öhlund, vid Umeå universitet, har avslutats med goda resultat. Forskargruppen avsåg att kartlägga hur Lumitos UCNP-teknik (Up-Converting Nano Particles) kunde användas för att förbättra möjligheten att åskådliggöra proteinuttryck i bukspottkörtelcancer.

27 maj
Årsstämma ägde rum på Lumitos kontor i Lund.

15 juni
Lumitos innovativa teknik presenterades på European Congress of Digital Pathology.

23 juni
Lumito och det finska bolaget Kaivogen Oy tecknade en avsiktsförklaring, Letter of Intent, för produktion av Lumitos immunohistokemi reagens-kit, vilket ingår i bolagets kompletta produkterbjudande inom digital vävnadsanalys.

Väsentliga händelser efter periodens slut

25 juli
En förstudie, med syfte att undersöka möjligheterna att med Lumitos UCNP detektera deposition av immunkomplex- och komplement i njurbiopsier har inletts i samarbete med University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i Storbritannien.

 

VD-kommentar

Under årets andra kvartal har Lumito gått från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett kommersiellt bolag. Detta blir tydligt när vi för första gången någonsin har en egen monter på en av Europas mest välbesökta mässor, European Congress of Pathology i Basel. Det är också första gången som vi presenterar vår lösning för patologer och övriga professionella i branschen och något vi alla ser fram emot.

Vårt fokus under kvartalet har varit – och är fortsatt – att säkerställa lanseringen av vår första produkt på marknaden till forskningslaboratorier.

Vi har delat in den totala digitala vävnadsdiagnostikmarknaden i två segment, forskningslaboratorium samt kliniska laboratorium. Marknadssegmentet för forskningslaboratorierna, som vi initialt riktar in oss på, uppskattar vi står för cirka en tredjedel av den totala globala vävnadsdiagnostik marknaden som beräknades totalt vara värd cirka 46,7 miljarder SEK och ha en årlig tillväxttakt på 7,7 procent fram till 2028. Det finns en stor kommersiell potential och marknaden är avsevärd, även om den bara utgör en tredjedel av totalmarknaden.

Valet att först lansera vår lösning på forskningslaboratorium grundar sig i vårt mål att nå marknaden så fort som möjligt. Lanseringen genererar intäkter samtidigt som vi samarbetar med erkända key opinion leaders i branschen genom för- och proof-of-concept-studier. Målet är att skapa en bred och konkurrenskraftig produkt genom att identifiera fler indikationer där vår teknik kan användas. Samarbetena ökar inte bara intresset för vår unika teknik bland de personer som vill ligga i framkant med sin forskning. De är även viktiga i vår kartläggning över var vår lösning gör mest nytta, för vårdgivarna, inför framtida lansering i klinisk miljö. I juni blev vi ombedda att presentera vår innovativa teknik med uppkonverterande nanopartiklar, som kan övervinna vanligt förekommande problem i avbildingstekniker inom vävnadsdiagnostik, i form av en poster på European Congress of Digital Pathology i Berlin. Vi gläds alla åt det goda mottagandet posterpresentationen fick.

I april tecknade vi ett samarbetsavtal med svenska Optronic Partner pr gällande slutdesign, industrialisering samt 0-serieproduktion av våra första WSI-scannrar (Whole Slide Imaging Scanner). Samarbetet går planenligt och bygger på väldefinierade leveranspunkter fram till årsskiftet såsom designfas, produktverifieringsfas samt 0-serieproduktionsfas. Detta avtal följdes i juni av signering av ett Letter of intent med finska Kaivogen för produktion av våra reagens-kit och därmed tog vi ytterligare ett steg för att säkerställa produktionen av vår totala produkt.

Under kvartalet har vi också fått gott resultat i den nu avslutade förstudien tillsammans med en forskargrupp vid Umeå universitet under ledning av biträdande universitetslektor Daniel Öhlund. Vi har fått bevis på fördelar med vår teknik. Forskargruppen ville kartlägga hur Lumitos UCNP-teknik kunde användas för att förbättra möjligheten att åskådliggöra proteinuttryck i bukspottkörteltumörer. ”Lumitos teknik har inneburit bättre möjligheter, jämfört med andra immunohistokemiska metoder, att åskådliggöra utsöndrade proteiners penetrans i tumörstromat,” säger Daniel Öhlund.

För första gången har vi också inlett en internationell förstudie med en forskargrupp i Storbritannien, vid University Hospitals Coventry and Warwickshire som tillhör en NHS-trust, för att detektera deposition av immunkomplex- och komplement i njurbiopsier med hjälp av vår teknik.

Arbetet med att bygga relationer med potentiella kunder och samarbetspartners fortgår parallellt med färdigställandet av vår första produkt för lansering under senare delen av året.

Hösten inleds med en nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO4 den 23 augusti till 5 september och det är min förhoppning att våra engagerade aktieägare är nöjda med våra leveranser hittills och väljer att ta vara på möjligheten att teckna nya aktier i bolaget. För att fortsätta att leverera, det kommer vi att göra!

Lund i augusti 2022

Mattias Lundin, VD Lumito AB (publ)

Länk till Lumitos hemsida där rapporten finns i sin helhet.

 

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl. 08.30.

 

För ytterligare vänligen information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

 

 

 

 

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.