Lumito AB publicerar kvartalsrapport 1, 2024

Finansiell översikt för första kvartalet

1 januari till 31 mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 17 (0) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7 113 (-7 245) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,03 (-0,04) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i
  • rörelsekapitalet uppgick till -7 180 (-6 684) TSEK.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 13 465 (42 113) TSEK.

Bolagets utveckling under första kvartalet

Omsättning och resultat under första kvartalet

Nettoomsättningen för första kvartalet 2024 uppgick till 17 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för första kvartalet uppgick till 8 087 (11 058) TSEK. Mindre andel av kostnaderna har aktiverats i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, 1 741 (3 744) TSEK.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -6 239 (-7 246) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -7 113 (-7 245) TSEK.

Kassaflödet första kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -7 081 (-7 214) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -7 180 (-6 684) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till -8 990 TSEK (-10 602).

Personal

Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 14 (15) varav 3 (4) kvinnor.

Investeringar, likviditet och finanisell ställning

Den 31 mars 2024 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 91 144 (80 405) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under året har varit enligt principer som är relaterat till utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 5 156 (4 139) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 13 465 (42 113) TSEK. Det är styrelsens uppfattning att det är sannolikt att uttnytjande och teckning till aktier kommer att ske av de utestående TO5 och TO6 programmen i sådan omfattning att styrelsen bedömer att bolagets finansiering är säkerställd fram till minst utgången av 2024.

Eget kapital uppgick till 95 978 (122 732) TSEK.

Soliditeten var 85 (94) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Forskargrupp vid Tyndall National Institute har fått en artikel publicerad om användning av uppkonverterade nanopartiklar. I forskningsstudien används Lumitos teknologi med uppkonverterade nanopartiklar (UCNPs).
  • Mattias Lundin lämnar VD-posten på Lumito AB men avses att föreslås som ny styrelseledamot vid ordinarie årsstämma. Mattias kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden, fokuserar på att lansera SCIZYS och lämnar sitt uppdrag senast den 19 augusti 2024.
  • Lumito har fått sin första order på SCIZYS reagenskit. Den initiala ordern är värd 1 560 Euro och är ett resultat av bolagets utökade kunderbjudande, scanning as a service. Kunden är en akademisk forskningsenhet inom EU som önskar göra försök med Lumitos teknologi.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

  • Lumito höll ett framgångsrikt produktevent i Stockholm. Evenemanget genererade värdefull återkoppling och intresse från branschexperter och potentiella kunder.

VD-ord

Under det första kvartalet 2024 har Lumito fortsatt att göra betydande framsteg. Vi är så glada och stolta över att ha mottagit vår första order på SCIZYS reagenskit, vilket visar på intresset för vår digitala patologi teknologi. Dessutom har vårt arbete med att CE-märka SCIZYS skannern gjort betydande framsteg, och vi närmar oss vårt mål.

En viktig bekräftelse under kvartalet var publiceringen av en forskningsartikel vid Tyndall National Institute som använder Lumitos teknologi med uppkonverterade nanopartiklar (UCNPs). Detta erkännande inom forskningsvärlden markerar en viktig milstolpe för vår teknologi inom digital patologi.

Under kvartalet har vi fokuserat på att kommunicera och marknadsföra Lumitos exklusiva produktevent, som hölls i Stockholm i april. Evenemanget var en framgång och vi fortsatte att knyta viktiga kontakter och samarbetspartners till oss som är av stor vikt inför den kommande lanseringen. Vi är glada över att nu även kunna demonstrera vårt koncept för potentiella kunder och samarbetspartners utanför våra egna lokaler.

Nyligen blev vi även inbjudna att presentera vid Redeyes Medtech-evenemang i april, vilket gav oss en ny fantastisk möjlighet att dela Lumitos potential som kommersiellt bolag med investerare och intressenter i deras nätverk.

I februari meddelade jag min avgång som VD för att kunna acceptera ett annat mycket attraktivt jobberbjudande. Jag kommer att vara kvar fram till augusti för att säkerställa en smidig övergång till en ny VD. Jag är mycket glad över att vara nominerad av valberedningen som ny styrelseledamot i Lumito och är övertygad om att Lumito har en spännande framtid framför sig.

Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa och är tacksamma för det fortsatta stödet.

Lund i maj 2024

Mattias Lundin
VD, Lumito