Lumito AB publicerar kvartalsrapport 1, 2022

 

Finansiell översikt för första kvartalet
1 januari till 31 mars 2022

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 430 (-6 825) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,08) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -8 959 (-4 337) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 41 024 (29 617) TSEK.

 

Bolagets utveckling under första kvartalet

 

Omsättning och resultat, första kvartalet

 • Nettoomsättningen för första kvartalet 2022 uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för första kvartalet uppgick till 9 177 (12 449) TSEK. Lägre andel av kostnaderna har aktiverats i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, 2 720 (5 486). Ökning av personalkostnader är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation med fler antal anställda.
 • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -6 430 (-6 825) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -6 430 (-6 825) TSEK.

 

Kassaflöde

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -6 397 (-6 804) TSEK.
 • Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -8 959 (-4 337) TSEK.
 • Periodens totala kassaflöde uppgick till 5 585 TSEK (-10 364). Under kvartal 1 inbetalades 17 265 avseende nyemission på 44 960 TSEK efter emissionskostnader på 10 615 TSEK som genomfördes under fjärde kvartalet 2021.

 

Personal

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 14 (9) varav 3 (5) kvinnor.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning

Den 31 mars 2022 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för utvecklingsarbete till 65 731 (59 709) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbete relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under året har varit enligt principer som är relaterat till utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

 

Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 3 302 (2 591) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

 

Soliditeten var 94 (93) procent.

 

Likvida medel på balansdagen uppgick till 41 024 (26 617) TSEK.

 

Eget kapital uppgick till 106 190 (87 209) TSEK.

 

Väsentliga händelser under kvartalet

 

 • Lumito genomförde en riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen. Garanterna hade möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i bolaget. Styrelsen, har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 27 maj 2021, beslutat om ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 405 000 aktier. Genom denna ökar antalet aktier i Lumito med 405 000 aktier till totalt 156 708 371 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 10 125,00 SEK till cirka 3 917 709,28 SEK. Emissionsbeloppet efter avdrag av emissionskostnader uppgick till 44 958 955 SEK.

 

 • Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO4 som emitterats som en del av företrädesemissionen på NGM Nordic SME var den 17 januari 2022. Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO4 är den 31 augusti 2022.

 

 • Patentansökan gällande patent i den andra patentfamiljen som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider godkändes i Kanada. Patentet är sedan tidigare godkänt i Australien, Kina, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Indien, Japan, Korea, USA och Sydafrika.

 

 • Lumito inledde ett samarbete med forskare från Uppsala universitet (Institutionen för immunologi, genetik och patologi) som ska utforska möjligheterna med Lumitos UCNP (Up Converting Nano Particles), som del i en detektionsmetod i olika forskningssammanhang för en säkrare bedömning. Forskargruppen har initialt valt att analysera biomarkören PD-L1, en viktig biomarkör som redan används för prediktiv testning för patienter som ska få immunterapi. Forskargruppens förhoppning är att finna en finare detektionsmetod med förbättrade möjligheter till kvantifiering av mängden PD-L1 på tumörceller. Med hjälp av UCNP kan patologen få möjlighet att göra en säkrare bedömning om tumören kan behandlas med PD-L1 hämmare eller ej – om patienten med t ex lungcancer är mottaglig för immunterapi riktad mot PD-L1.

 

 • En strategisk milstolpe uppnåddes – certifiering enligt ISO 13485 Lumitos kvalitetsledningssystem, för design och utveckling av in-vitrodiagnostik instrument, programvara och reagensvätska för avbildning av biomarkörer för upptäckt av cancer, har granskats under föregående år och har nu certifierats (enligt Standard – Medicintekniska produkter – Ledningssystem för kvalitet – Krav för regulatoriska ändamål (ISO 13485:2016) SS-EN ISO 13485:2016).

 

 • Vi beklagar det fasansfulla kriget i Ukraina och våra tankar går till Ukrainas folk. I nuläget är det vår preliminära bedömning att vi inte kommer att ha någon signifikant påverkan, direkt eller indirekt, dock följer vi löpande utvecklingen.

 

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 

 • Lumito och Optronic Partner pr AB tecknade ett samarbetsavtal gällande slutdesign, industrialisering samt 0-serieproduktion av Lumitos första WSI-scannrar (Whole Slide Imaging Scanner). Samarbetet bygger på väldefinierade leveranspunkter fram till årsskiftet såsom designfas, produktverifieringsfas samt 0-serieproduktionsfas.

 

Vd-kommentar

 

Första kvartalet 2022 har i mycket handlat om leveranser och arbete för att säkerställa fortsatt utveckling och produktion. Leveranserna som tar oss vidare fram till målet – lansering på forskningslaboratorium i år. Vår kassa blev välfylld i början av året när den riktade företrädesemissionen slutfördes. Vi följer vår strategi och årets plan, såväl gällande ekonomi som aktiviteter och delmål.

 

Lumito strävar hela tiden efter att investera där investeringen ger mest nytta, resultat och framdrift i förhållande till planens målsättningar. Vi kan konstatera att vi följer den planen i alla avseenden under årets första kvartal.

 

Vårt patent, som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider, sedan tidigare godkänt i Australien, Kina, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Indien, Japan, Korea, USA och Sydafrika, är numera även godkänt i Kanada.

 

Ett kvalitetssystem i enlighet med ISO 13485 är helt nödvändigt för att utveckla och senare tillverka produkter med god kvalitet och förbereda oss för att kunna sälja en klinisk produkt. Lumitos medarbetare har under 1,5 år arbetat för att implementera bolagets kvalitetsledningssystem i enlighet med detta. Glädjen var stor när vi mottog godkänd certifiering efter granskning av det oberoende granskningsföretaget BSI Group. Certifieringen visar att vi har rätt processer på plats och god efterlevnad för att kunna utveckla medicintekniska produkter.

 

Forskningssamarbeten är viktiga för att förstå fullt ut var tekniken gör allra bäst nytta och skapar mest värde.  Under kvartalet påbörjades ytterligare samarbete med forskare för att bredda användningsområdet för vår produkt och inkludera fler attraktiva biomarkörer. En forskargrupp från Uppsala universitet vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi utforskar möjligheterna med UCNP:s som del i en detektionsmetod i olika forskningssammanhang för en säkrare bedömning. Initialt fokuseras på biomarkören PD-L1, en viktig biomarkör som redan används för prediktiv testning för patienter som ska få immunterapi. En annan forskargrupp vid Umeå universitet kartlägger möjligheterna att förbättra diagnostiken i samband med buspottskörtelcancer med hjälp av Lumitos produkt.

 

Vi har under kvartalet utvärderat olika alternativ för produktion av såväl scanner som infärgningsvätska. Det är naturligtvis viktigt att vi får detta på plats för att säkerställa den planerade lanseringen på forskningslaboratorier i slutet av 2022. I april kunde vi teckna ett samarbetsavtal med det svenska ledande bolaget Optronic Partner pr, vår tilltänkta tillverkningspartner. Samarbetet bygger på väldefinierade leveranspunkter fram till årsskiftet såsom designfas, produktverifieringsfas samt 0-serieproduktionsfas.

 

Överlämningsarbetet mellan oss, vår teknik- och utvecklingspartner TTP (The Technology Partnership), och Optronic har påbörjats och fortskrider väl.

 

Jag är mycket nöjd över att kunnat besöka såväl samarbetspartner, laboratorier som presentera bolaget för fysisk publik under årets första månader. Det är riktigt viktigt att få träffas fysiskt och diskutera lösningar, även om den digitala tekniken har sina effektivitetsfördelar.

 

Jag ser fram emot att möta er aktieägare i maj och juni, bland annat på Aktiedagen i Göteborg, Småbolagsdagen i Stockholm och digitala BioStock Spring Summit 2022 och jag ser med stor tillförsikt fram emot andra kvartalet och resterande del av året med den stundande, första lanseringen.

 

Lund i maj 2022

 

Mattias Lundin, VD Lumito AB (publ)

 

 

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2022 kl. 08.15.

 

För ytterligare vänligen information, kontakta:

 

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

 

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

 

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.