Lumito AB publicerar bokslutskommuniké 2023

Finansiell översikt för fjärde kvartalet
1 oktober till 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 777 (-6 612) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -5 480 (-5 153) TSEK.

Helår, 1 januari – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -25 804 (-27 037) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 (-0,16) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i
 • rörelsekapitalet uppgick till -25 315 (-29 576) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 454 (52 715) TSEK.

Omsättning, resultat, kassaflöde och personal fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för fjärde kvartalet uppgick till 9 741 (13 259) TSEK. Mindre andel av kostnaderna har aktiverats i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, 3 175 (6 329) TSEK.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -6 500 (-6 863) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -5 777 (-6 612) TSEK.

Kassaflöde, fjärde kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till -5 746 (-6 670) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -5 480 (-5 153) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till -332 (-11 974) TSEK. Under perioden har lån upptagits med 10 000 TSEK.

Omsättning och resultat helår, 1 januari – 31 december

Nettoomsättningen för helåret 2023 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för helåret uppgick till 40 764 (41 911) TSEK. Något mindre andel av kostnaderna har aktiverats under helåret jämfört med motsvarande period föregående år, 13 933 (14 314) TSEK. Den något lägre minskningen av kostnaderna är främst relaterat till lägre externa kostnader för forskning och utveckling.

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -26 525 (-27 287) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -25 804 (-27 037) TSEK.

Kassaflödet, helåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret uppgick till -25 679 (-26 905) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -25 315 (-29 576) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till -30 262 TSEK (17 276). Under perioden har lån upptagits på 10 000 TSEK. I föregående årssiffror ingick nyemission om 61 658 TSEK.

Personal

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 15 (15) varav 4 (3) kvinnor.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning

Den 31 december 2023 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 89 754 (76 661) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under året har varit enligt principer som är relaterat till utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 4 805 (3 965) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 22 454 (52 715) TSEK.

Eget kapital uppgick till 103 159 (129 977) TSEK.

Soliditeten var 85 (95) procent.

Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2023.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • CE-märkning och lansering av SCIZYS tar något längre tid än förväntat. Bedömningen är numera, om allt går enligt uppdaterad tidsplan, att det är möjligt att färdigställe och CE-märka SCIZYS under de första månaderna av 2024.
 • Första fabriksproducerade SCIZYS reagenskit har producerats. Den första batchen av Lumitos reagensvätska avsedd för försäljning till slutkund är nu producerad av Lumitos produktionspartner Uniogen Oy.
 • En intern förstudie för multiplexing har inletts. Syftet är att undersöka möjligheterna med multiplexing, genom att addera ytterligare en nanopartikel inmärkning till bolagets unika UCNP-baserade teknologi.
 • Digital Pathology & AI Congress i London den 7-8 december. Närvaron är en del av bolagets varumärkesbyggande arbete inom bolagets primära målgrupp, inför den kommande lanseringen av SCIZYS.
 • Beslut togs om att uppta ett lån om 20 MSEK och att genomföra en vederlagsfri nyemission av units bestående av teckningsoptioner TO5 och TO6 med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen består av högst 4 300 781 units, motsvarande 17 203 124 teckningsoptioner av serie TO5 och 17 203 124 teckningsoptioner av serie TO6. Varje teckningsoption, av respektive serie, berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 24 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,025 SEK) och högst 1,20 SEK. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO6 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 oktober 2024 till och med den 1 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,025 SEK) och högst 1,40 SEK. Beträffande lånet skedde första utbetalningen den 15 december och andra utbetalningen kommer att ske den 13 maj 2024.
 • Valberedningen utsågs inför årsstämman 2024. Valberedningens sammansättning består av Mats Olsby, Masoud Khayyami och Håkan Andersson.

Händelser efter kvartalets slut

 • En forskargrupp vid Tyndall National Institute i Cork, Irland, har fått en artikel publicerad i Biomedical Optics Express med titeln ”High contrast breast cancer biomarker semi-quantification and immunohistochemistry imaging using upconverting nanoparticles”. I forskningsstudien används Lumitos teknologi med uppkonverterade nanopartiklar (UCNPs).
 • Lumitos VD Mattias Lundin har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD för bolaget för att i stället tillträda som VD i annat bolag. Mattias Lundin har varit VD för Lumito sedan den 8 mars 2021. Mattias kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden, fokuserar på att lansera SCIZYS och lämnar sitt uppdrag senast den 19 augusti 2024. Styrelsen initierar därmed omgående arbetet för att finna hans efterträdare. Mattias avses föreslås som ny styrelseledamot vid Lumitos ordinarie årsstämma.

Vd-kommentar

Det fjärde kvartalet har präglats av fokuserat arbete med att bli färdiga med typ-testningen och att stärka vår position på marknaden inför lansering. Vi har även säkerställt vår likviditet genom lån och emission av teckningsoptioner som blev fulltecknad flera gånger om. Ett upplägg vi beslutade oss för, för att gynna våra aktieägare på bästa sätt.

En intern förstudie för multiplexing påbörjades under kvartalet för att möjliggöra samtidig analys av flera markörer i ett enda vävnadsprov. Vi bedömer att denna teknik kommer att stärka vår konkurrenskraft ytterligare och är därför ett viktigt steg i rätt riktning. Vid Digital Pathology & AI Congress i London i december visade vi upp våra digitala bilder för intressenter genom en ny, användarvänlig viewer, i samarbete med Katana Labs. Det visade intresset för SCIZYS är påtagligt och vi får vår tekniks fördelar bekräftat.

Som vi tidigare kommunicerat så har målsättningen varit att gå i mål med den pågående typ-testningen som del i underlag för CE-märkning av SCIZYS under slutet av 2023. I början av det fjärde kvartalet insåg vi att denna tidsplan inte skulle hålla, och att planen behövde justeras med några månader. En tät dialog hålls mellan Lumito, Nemko och Optronic för att slutföra typ-testningen och ett internt arbete pågår för att färdigställa all dokumentation. I slutändan kommer vi att kunna erbjuda en så bra och säker produkt som möjligt till våra kunder.

2023 har varit ett år där typ-testningen och marknadsföringen för att stärka Lumito som varumärke och SCIZYS som produkt legat i stort fokus inför kommande lansering på forskningsmarknaden. Vi har dagligen arbetat med att bygga relationer med potentiella kunder och samarbetspartners. Ett intensivt år med mycket hårt arbete ligger nu bakom oss. Jag är väldigt nöjd och glad över det visade intresset från våra aktieägare av att vara med och hjälpa vårt bolag att ta nästa steg genom att lansera SCIZYS och bli fullt ut kommersiella.

Vi går ur 2023 med lovande resultat i vår första internationella förstudie, vi blev inbjudna att presentera Lumitos teknik på Roches årliga cancersymposium i USA, produktionsavtalet med Uniogen är på plats, våra första reagenskit är färdigtillverkade redo för försäljning och vi närmar oss målet på typ-testningen.

Nu blickar vi framåt mot ett nytt år fullt av möjligheter, att få vara med och bidra till den viktiga utvecklingen inom histopatologisk forskning samt erbjuda marknaden en helt ny lösning för digital patologi.

Lund i februari 2024

Mattias Lundin
VD Lumito AB (publ)