Lanseringen av SCIZYS by Lumito blir något försenad

Som tidigare kommunicerats har Lumitos ambition och plan varit att erbjuda marknaden för forskningslaboratorier en färdig produkt i slutet av 2022. Medarbetare och produktionspartners har tillsammans satt planen och arbetat hårt och fokuserat på att infria målsättningen, vilken bedömts fullt realistisk fram tills nu. Lumito önskar därför informera att lanseringen av en färdig produkt blir något försenad. Bolagets bedömning är att lansering kommer att ske under första delen av 2023.

Anledningarna till förseningen är:

  • Komponent- och materialbrist, vilken inneburit försenade leveranser från underleverantörer.
  • Efter verifiering av den slutgiltiga designen har nu beslut tagits om smärre designmodifiering för att optimera produkten.
  • Ovanstående punkter har i sin tur inneburit att tillgänglighet och tid hos testinstitut för oberoende EMC och säkerhetstester inför kommande CE- märkning har fått skjutas fram. Även om en produktlansering för enbart forskningslaboratorier innebär självcertifiering så måste dessa tester genomföras.
     

”Den färdigställda produkten kommer att bli något försenad, men vi kommer fortfarande att erbjuda den växande marknaden en välfungerande, hållbar CE-märkt produkt som möter behovet av bättre lösningar inom forskning. SCIZYS levererar bra bilder som möter marknadens krav, både i konventionell brightfield-teknik och med vår unika UCNP (Upconverting Nano Particles) inmärkning. Den pre-lansering som påbörjades tidigare i år, för att stärka kännedomen om SCIZYS och vår innovativa teknik, fortsätter och intensifieras som planerat under kommande månader”, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2022 kl. 15.30.

För ytterligare vänligen information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: 
ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito, för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.