Kvartalsrapport 3, 2021 Lumito AB (publ)

Finansiell översikt
 

Kvartal 3, januari–september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -19 517 (-10 848) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,22 (-0,15) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -19 927 (-12 239) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 10 307 (4 191) TSEK.

juli–september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 073 (-3 851) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,07 (-0,05) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -7 045 (-6 745) TSEK.

Väsentliga händelser, tredje kvartalet

 • Bolaget kallade till en extra bolagsstämma som beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för Mattias Lundin, verkställande direktör i bolaget, innefattande en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Avsikten med programmet är främja en långsiktigt ökad intressegemenskap mellan den verkställande direktören och bolagets aktieägare.
 • Grundpatentet godkändes i Europa. Lumitos grundpatent, patent i den första patentfamiljen som skyddar användandet av UCNP:s för avbildning i spridande material, till exempel mänsklig vävnad, godkändes även i Brasilien.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Lumitos nästa version av scanner, med förbättrad funktion, levererades av TTP plc som också bistod i installationsarbetet. Den nya scannern innebär bland annat att kapaciteten blir större för att testa nya indikationer samt för att slutföra utvärderingen av bröstcancermarkören Her2.
 • Lumito ingick avtal med Mangold Fondkommission AB att agera som bolagets mentor i handeln på NGM Nordic SME. Mangold Fondkommission tillträdde som mentor den 15 oktober 2021.
 • Styrelsen beslutade att tidigarelägga bolagets rapport avseende kvartal 3, 2021 till den 20 oktober 2021.

VD:s kommentar

“Vi fortsätter att fokusera på tekniken för att erbjuda en så konkurrenskraftig produkt som möjligt, med fler potentiella funktioner och ytterligare applikationer, men också på vårt strategiska arbete, vilket inkluderar en flexibel och skalbar affärsmodell som attraherar aktörer på den globala marknaden för digital vävnadsdiagnostik.”

Mattias Lundin, VD Lumito AB

Lumito har potential att förbättra och möjliggöra effektivisering av vävnadsdiagnostik (digital patologi) genom utveckling och lansering av ett nytt innovativt system med scanner och reagenser baserat på världspatenterad teknologi, vilket också initial feedback från systemet och våra rådgivare visar. Tekniken för att avbilda vävnadsstrukturer kan potentiellt användas inom ett stort antal områden. Vi har i första hand valt att fokusera på immunohistokemi inom histopatologi, det vill säga vävnadsdiagnostik inom digital patologi. Metoden används ofta inom diagnostisering av bland annat cancer, autoimmuna sjukdomar och inom forskning på mediciner, i kombination med standardiserade infärgningsmetoder. Vår teknologi har potential att söka efter flera sjukdomsmarkörer samtidigt i samma vävnadsprov. Genom en parallell infärgning kan flera analyser göras samtidigt med högre kvalitet och tillförlitlighet.

Patentarbetet är ständigt pågående och vi arbetar aktivt med patent och immateriella rättigheter för att skapa en konkurrenskraftig produkt med ett starkt patentskydd, parallellt analyseras kontinuerligt var industrin är på väg och vilka framtida tekniker som bör skyddas. I Lumitos övergripande patentstrategi ingår också att patentera delar av teknologin som kan licensieras ut inom de applikationsområden inom vilka vi inte har för avsikt att marknadsföra egna produkter.

Vår första patentfamilj som skyddar användandet av UCNPs för avbildning i spridande material, till exempel mänsklig vävnad har patent godkända i nyckelregioner över hela världen och sedan augusti även i Europa. Patentet innebär ett brett skydd, även utanför medicinskt användande. Grundpatentet godkändes även i Brasilien och vi väntar bland annat på svar på en ansökan gällande Indien.

För första gången sedan pandemiutbrottet har vi haft fysiska möten med vår utvecklingspartner TTP plc på kontoret och vi konstaterar att ett samarbete som bygger på fysiska möten är att föredra framför samarbete på avstånd.

Ytterligare en scanner levererades av bolagets utvecklingspartner TTP plc (TTP) i oktober. Denna scanner har förbättrad funktion och ger oss ytterligare kapacitet att testa nya indikationer och slutföra utvärderingen av bröstcancermarkören Her2. Utvecklingen har skett hos TTP utanför Cambridge och efter leverans genomgick scannern ett acceptanstest i Lumitos lokaler med godkänt resultat. TTPs representant höll också en utbildning för nyanställda i hur optiken är uppbyggd och systemet fungerar. Den tidigare hårdvaran, scannern, jämfört med den nya, har bland annat en kraftigare intern PC vilken förbättrar prestandan, är mer användarvänlig och tystgående version, har en större inspektionslucka samt ett mer sofistikerat säkerhetslås på laserenheten. Under mötet planerade vi för nästa steg för att ytterligare stärka systemet bland annat hur tillverkningen kan underlättas och hur vi säkerställer olika komponenters livslängd.

Ett annat givande möte under kvartalet var med vår rådgivare, patologen Björn L Isfoss, som gav oss positiv återkoppling på våra senaste bilder samt hur specifika inmärkningar av Lumitos reagensvätskor uppfattas till exempel vad gäller skärpa samt färgåtervinning. Vi diskuterade även hur Lumitos bilder presenterade på datorskärmen möter patologernas behov och inte minst krav.

Vi fortsätter att fokusera på tekniken för att erbjuda en så konkurrenskraftig produkt som möjligt, med fler potentiella funktioner och ytterligare applikationer, men också på vårt strategiska arbete vilket inkluderar en flexibel och skalbar affärsmodell som attraherar aktörer på den globala marknaden för digital vävnadsdiagnostik.

Lund i oktober 2021

Mattias Lundin, VD Lumito AB (publ)

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

För ytterligare information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin

E-post: ml@lumito.se

Tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 08:30.

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.