Halvårsrapport, 2021 Lumito AB (publ)

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 619 (-4 202) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,06) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -8 546 (-2 541) TSEK.

Första halvåret, 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13 444 (-6 997) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,10) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -12 883 (-5 494) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 18 120 (12 418) TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Årsstämman ägde rum den 27 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som rådde till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Omval av styrelseledamöterna Stefan Andersson-Engels, Ulf Bladin, Roland Andersson och Urban Widén. Masoud Khayyami avböjde omval. Till styrelsens ordförande föreslogs nyval av Urban Widén.
 • En bekräftelse från ett oberoende granskningsföretag visade att Lumito har processerna på plats för att kvalificera sig för ISO 13485. Första steget passerades och processerna visade att bolaget är väl förberett för kraven i IVDR-förordningen. Nästa steg är att visa att processerna efterlevs i praktiken.
 • Det patent som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider beviljades i Indien. Patentet är sedan tidigare godkänt i Europa, Sydkorea, Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Bolaget kallade till en extra bolagsstämma den 19 augusti 2021 då styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör. Avsikten med förslaget är främja en långsiktigt ökad intressegemenskap mellan den verkställande direktören och dess aktieägare. Detta bedöms vara i linje med samtliga aktieägares intressen.

VD:s kommentar

Lumito arbetar med framtidens digitala vävnadsdiagnostik och utvecklar en avancerad medicinskteknisk produkt bestående av en scanner och reagenser, så kallade infärgningsvätskor. Vår produkt är både revolutionerande och attraktiv och kommer att underlätta merparten av patologernas mest tidskrävande arbetsuppgifter – att undersöka svårtolkade vävnadsprover. Vår teknik har flera styrkor och möter marknadens behov av digitaliserade analysprocesser och patologernas önskemål om en metod med hög samstämmighet och pålitliga analyssvar.

Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik beräknades förra året vara värd 28,7 miljarder kronor och visar en stadig tillväxt på 6,5 procent, tack vare en befolkning med en allt högre genomsnittlig levnadsålder och nya individanpassade behandlingsmetoder. Den digitala vävnadsdiagnostikens tillväxt, den del av totalmarknaden som Lumito tillhör, visar en ännu större årlig tillväxt på 13–20 procent.

Vi arbetar för att färdigställa den produkt som marknaden efterfrågar. Målsättningen är att få ut en produkt på marknaden fortast möjligt, med rätt funktioner som möter de krav och behov som finns. Vi har identifierat ytterligare områden där vår teknologi kan göra skillnad och dessa områden, där vår teknik kan göra mest nytta, analyseras för att addera ytterligare funktioner och därmed skapas en riktigt konkurrenskraftig produkt.

I början av april deltog bolaget på den internationella UPCONline 2021 konferensen. Ett världsforum för det senaste inom uppkonverterade nanopartiklar. Teknologin och utvecklingen av vår produkt som kommer användas inom Immunohistokemi på laboratorier presenterades.

På årsstämman omvaldes Stefan Andersson-Engels, Ulf Bladin, Roland Andersson och Urban Widén till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande nyvaldes Urban Widén. Beslutet skapar en tydlig kontinuitet i styrningen av Bolaget.

I juni fick vi en bekräftelse från ett oberoende granskningsbolag att våra processer är på plats för att kvalificera oss för ISO 13485-certifiering. Vi är därmed väl förberedda för nästa steg mot certifieringen, det steg som ska visa att vi efterlever processerna i praktiken.

Patentportföljen har förstärkts med ytterligare ett beviljande, nu i Indien. Det gäller patentet som sedan tidigare är godkänt i Europa, Sydkorea, Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan, vilket beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider.

Vi har knutit ytterligare internationell expertis till oss, med en bakgrund inom bland annat digital patologi och artificiell intelligens. Våra expertrådgivare arbetar, som tidigare nämnts, med verifiering av våra vävnadsbilder, men nu finns också personer på plats för att identifiera de applikationsområden där vår teknik gör mest nytta och har störst affärspotential.

Parallellt med detta har vi arbetat med att identifiera referens-kunder och jag har fört diskussioner med ett flertal globala aktörer och potentiella distributionspartners som kan marknadsföra vår produkt. Bolagen finns i miljöer som gör affärer med slutkunder i de segment där Lumito kan bli en attraktiv partner. Dialogerna med bolagen fortsätter och målet är att finna en eller flera distributions- och/eller utvecklingspartners. Jag upplever att intresset för vårt bolag i dessa diskussioner är stort och det är glädjande att fler ser vår potential.

Under kvartalet har jag tillsammans med ledningen och styrelsen gått igenom planen framåt och kan konstatera att bolagets kassaflöde följer den av oss beslutade affärsplanen. Likväl utvärderar vi löpande framtida kapitalbehov samt möjliga vägar för kapitalanskaffning för vårt utvecklingsbolag.

Jag anser att Lumito har en stor potential på världsmarknaden när vi presenterar vår unika teknologi, en konkurrenskraftigare och bättre produkt, som möter marknadens och patologernas behov, men som också kan ha möjlighet att erbjuda fler funktioner genom utvecklingen av ytterligare applikationer. Att vi har en flexibel och skalbar affärsmodell med flera ingredienser i produkterbjudandet och återkommande intäkter ökar dessutom Bolagets attraktionskraft på den globala marknaden.

Verksamheten på kontoret och i laboratoriet har pågått hela sommaren. Nu är de flesta av oss tillbaka efter semestern laddade med ny energi och jag, tillsammans med mina kollegor, ser fram emot en intensiv höst.

Lund i augusti 2021

Mattias Lundin
VD Lumito AB

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

För ytterligare information:

Lumito AB (publ) Mattias Lundin
E-post: ml@lumito.se
Hemsida: www.lumito.se

 

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 kl. 08:30.

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.