Bokslutskommuniké 2019 från Lumito AB (publ)

Finansiell översikt för fjärde kvartalet 1 oktober- 31 december 2019

 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 545 (-2 148) TSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,08) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 145 (-2 148) TSEK.

Finansiell översikt för helåret 1 januari – 31 december 2019

 • Resultatet efter skatt uppgick till -7 862 (-5 046) TSEK. Resultatet per aktie uppgick -0,18 ( 0,20) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 457 (-5 046) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 30 546 (13 692) TSEK.

Väsentliga händelser under helåret 1 januari – 31 december 2019

Första kvartalet

 • Första resultaten från ny instrumentprototyp visade väsentligt förbättrad bildkvalitet.
 • Samarbete med CR Competence inleddes avseende karakterisering av nanopartiklar.
 • Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutades.
 • Patentansökan rörande användning av pulserat ljus vid avbildning godkändes i USA.

Andra kvartalet

 • Bolaget anlitade QAdvis och påbörjade arbetet mot CE-märkning.
 • Företrädesemissionen som genomfördes under våren 2019 bestod av aktier och teckningsoptioner TO2. Emissionen jämte övertilldelning tillförde Bolaget cirka 38,7 MSEK före emissionskostnader.

Tredje kvartalet 2019

 • Alfaprototypen av instrumentet levererades till Lumito enligt plan.

Fjärde kvartalet

 • Viktiga framsteg i produktutvecklingen – samtidig infärgning i samma snitt med hög detaljeringsgrad.
 • För att säkerställa kvalitet och stabilitet i framtagningsprocessen av Lumitos infärgningsreagenser påbörjades ett samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden) som innebär att RISE tar över utvecklingsresultaten rörande reagenserna från Lumitos utvecklingspartner TTP plc. RISE kommer att optimera protokoll för att säkerställa en jämn och stabil produktionsprocess.
 • Aktieägarna visade Lumito stort förtroende när den första lösenperioden för teckningsoptionen Serie 2 TO2 avslutades.
 • Teckningsgraden uppgick till 72,3 procent och totalt tecknades 11 179 281 nya aktier i det första fönstret till ett lösenpris på 1,45 SEK per aktie. Lumito tillfördes cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader och innebär fortsatt ekonomisk stabilitet i bolaget, när arbetet fortsätter med lanseringen av Lumitos första produkt.
 • Arbetet med att stärka kännedomen om Bolaget bland patologer såväl som aktieägare fortsatte. Bolaget presenterades på the Digital Pathology & AI Congress i London, men även på Stora Aktiedagen i Göteborg och Stockholm samt Småbolagsjakten i Stockholm. I samband med dessa presentationer lanserades en ny företagsfilm.

Händelser efter periodens slut

 • Nuvarande CTO, Anders Sjögren antar en ny roll som senior rådgivare i Bolaget. Hans ersättare, Andreas Johansson, påbörjade sin anställning den 13 januari 2020.
 • Lumitos partner för utveckling av infärgningsvätskor har meddelat att arbetet med infärgningsvätskorna fortfarande pågår och beräknas och beräknas vara klart under andra kvartalet.

 

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020 kl.08:00.