Lumito Arrow right Arrow right

Finansiell översikt för tredje kvartalet
1 juli till 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 815 (-6 073) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,07) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -9 787 (-7 045) TSEK.

Nio månader, 1 januari till 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -20 425 (-19 517) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,13 (-0,22) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -24 423 (-19 927) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 64 689 (10 307) TSEK.

Omsättning, resultat, kassaflöde och personal tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2022 uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för tredje kvartalet uppgick till 9 049 (6 754) TSEK. Större andel av kostnaderna har aktiverats i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, 2 192 (638) TSEK. Ökning av personalkostnader är främst relaterat till fortsatt satsning på produktutveckling samt uppbyggnad av framtida organisation med fler antal anställda.
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -6 815 (-6 073) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -6 815 (-6 073) TSEK.

 

Kassaflöde, tredje kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till -6 782 (-6 039) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -9 787 (-7 045) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till 32 414 TSEK (-7 813).

Under kvartalet har nyemission genomförts genom utnyttjande av teckningsoptioner TO4 under augusti/september som medfört 44 393 TSEK i kapitaltillskott efter emissionskostnader.

 

Omsättning och resultat nio månader, 1 januari – 30 september

Nettoomsättningen för nio månader 2022 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader för nio månader inklusive aktiveringar uppgick till 28 652 (28 944) TSEK. Något lägre andel av kostnaderna har aktiverats under nio månader jämfört med motsvarande period föregående år, 7 985 (9 021) TSEK. Ökning av
personal- och externa kostnader är främst relaterat till fortsatt produktutveckling samt uppbyggnad av framtida organisation med fler antal anställda.

Rörelseresultatet för nio månader uppgick till -20 424 (-19 517) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -20 425 (-19 517) TSEK.

 

Kassaflödet, nio månader

Kassaflödet från den löpande verksamheten under nio månader uppgick till -20 325 (-19 429) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -24 423 (-19 927) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till 29 250 TSEK (-29 674).

I årets kassaflöde ingick nyemission på 17 265 TSEK som genomfördes i december 2021 men del utbetalades i början på 2022, samt nyemission genom utnyttjande av teckningsoptioner TO4 under augusti/september som medfört 44 393 TSEK i kapitaltillskott efter emissionskostnader.

 

Personal

Medelantalet anställda under niomånadersperioden uppgick till 15 (13) varav 3 (5) kvinnor.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning

Den 30 september 2022 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 70 621 (62 888) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under året har varit enligt principer som är relaterat till utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 3 676 (3 132) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 64 689 (10 307) TSEK.

Eget kapital uppgick till 136 588 (74 517) TSEK.

Soliditeten var 96 (96) procent.