Lumito Arrow right Arrow right

Finansiell översikt tredje kvartalet

1 april-30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 202 (-2 034) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,06 (-0,07) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 200 (-2 034) TSEK.

Första halvåret, 1 januari- 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 851 (-1 325) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,05 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 850 (-1 325) TSEK.

Nio månader, 1 januari – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10 848 (-5 317) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,15 (-0,14) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 843 (-5 317) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 191 (22 029) TSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

1 juli – 30 september 2020

 • RISE har på uppdrag av Lumito bedrivit utveckling av protokoll för framtagning av reagens baserat på UCNP:s (UpConverting NanoParticles) för inmärkning av vävnad. I slutet av juni levererades utvecklingsresultaten. Lumito har under våren etablerat egen labbkapacitet med hög kompetens inom funktionalisering av uppkonverterande nanopartiklar och genomför den slutliga optimeringen i egen regi. Målet är att ha reagenser och scanner klara för verifiering och extern validering under Q3.
 • Björn Isfoss presenterades som en av Lumitos rådgivare. Han har en gedigen utbildning och bred erfarenhet inom patologi och har arbetat som konsult inom patologiområdet i Norge, Sverige och Storbritannien sedan 1998.
 • Lumitos VD Stefan Nilsson har avlidit. Styrelsen utser styrelseledamoten Urban Widén som tillförordnad VD samt CFO Henrik Ljung till vice VD. Arbetet med att finna Stefan Nilssons ersättare inleds omedelbart.
 • Två patent för vävnadsdiagnostik beviljas när Lumito får sin tredje patentfamilj godkänd i Europa som första region. Patentet innefattar specifikt det applikationsområde inom vilket Lumito ska lansera sin första produkt.
 • Kännedomen om Lumitos potential ökar bland bolag verksamma inom digital patologi och Lumito kontaktas av ledande företag inom hälsoteknik och diagnostik. Processen påbörjas för diskussioner med framtida samarbetspartners.

Händelser efter periodens slut

 • Lumito genomför en riktad emission om cirka 45 MSEK samt emitterar och tilldelar teckningsoptioner till befintliga aktieägare. Den riktade emissionen genomförs genom ett så kallat accelererat book building förfarande.
 • Lumito publicerar nya bilder från produkt med kommersiell design. Bilderna visar vävnadsprover inmärkta av Lumitos reagenser och scannade i Lumitos produkt, som i framtiden erbjuder nya möjligheter att koppla beslutsstöd i form av AI. Bildkvaliteten har förbättrats genom förfinad optik och scannerns hastighet har ökat.