Lumito Arrow right Arrow right

Finansiell översikt för första kvartalet
1 januari till 31 mars 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 825 (-2 795) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,08 (-0,04) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 
-4 337 (-2 953) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 29 617 (17 675) TSEK.

 

Bolagets utveckling under perioden

 

Omsättning och resultat, första kvartalet

Nettoomsättningen för första kvartalet 2021 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader för första kvartalet uppgick till 
12 449 (12 903) TSEK. Lägre andel av kostnaderna har aktiverats i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, enbart 5 486 (9 918). Ökning av personal- och externa kostnader är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation med fler antal anställda.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -6 825 (-2 794) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -6 825 (-2 795) TSEK.

 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -6 804 (-2 795) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -4 337 (-2 953) TSEK.

Periodens kassaflöde uppgick till -10 364 TSEK (-12 871).

 

Personal

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 9 (4) varav 5 (2) kvinnor.

 

Investeringar, likviditet och finansiell ställning

Den 31 mars 2021 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för utveckling till 59 709 (43 289) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under året har varit enligt principer som är relaterat till utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 2 591 (1 782) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 29 617 
(17 675) TSEK.

Eget kapital uppgick till 87 209 (58 920) TSEK.

Soliditeten var 93 (91) procent.

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Lumitos rådgivare inom patologi har haft möjlighet att se bolagets UCNP-immunmärkning av invasiv bröstcancer med en antikropp mot HER2 (målmolekylen) i hög bildkvalitet. ”Signalerna är unikt skarpa och klara, vilket ger intrycket av nästan enstaka målmolekylmärkning, i detta avseende överlägsen alla metoder som rutinmässigt används i patologilaboratorier idag”, säger en av Lumitos rådgivare, Björn L. Isfoss.
 • Händelseutvecklingen som låg till grund för de skriverier som drabbade bolaget och som skapade stor oro bland bolagets aktieägare redovisades.
 • Aktieägarna informerades om att bolagets utvecklings- och anpassningsarbete med bilder i Sectras system Pacs On Demand fortsätter.
 • En process för notering av bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market inleddes och avbröts. Bolaget drog formellt tillbaka ansökan om avnotering från NGM Nordic SME. Detta skedde bland annat mot bakgrund av de frågor avseende bolagets informationsgivning som uppkom i media. ”Det arbete vi har lagt ner på det planerade listbytet har inte varit förgäves men i ljuset av de diskussioner som förts i media om tolkningar av information och vad som förevarit skjuts processen fram”, kommenterade Lumitos tf VD Urban Widén.
 • Mattias Lundin tillträdde som VD i mars och berättade om sina första intryck i ett Investerarbrev. Han arbetar långsiktigt med att bygga ett starkt och attraktivt bolag. Överordnat så handlar det om att forma bolagets strategi när man går in i en kommersiell fas. Mattias Lundin förtydligade att bolaget befinner sig i verifierings- och förvalideringsprocessen. Bolaget kommer fortsätta att producera bilder av inmärkt bröstvävnad manuellt, vilket resulterar att bolagets förvalideringsprocess kommer pågå in i Q2 2021. Detta då det under Q4 2020 rådde brist på ledig kapacitet i de laboratorier som var påtänkta att producera större volymer av inmärkning av vävnadsprover åt bolaget. Laboratoriernas kapacitet går till att möta analysbehovet av covid-tester.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter rapportperiodens slut.