Lumito Arrow right Arrow right

Finansiell översikt för andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 619 (-4 202) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,06) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -8 546 (-2 541) TSEK.

Finansiell översikt för första halvåret, 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13 444 (-6 997) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,10) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till
-12 883 (-5 494) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 18 120 (12 418) TSEK.

Bolagets utveckling under perioden

 

Omsättning, resultat, kassaflöde och personal

 

Omsättning och resultat andra kvartalet

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2021 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för andra kvartalet uppgick till 9 741 (13 054) TSEK. Mindre andel av kostnaderna har aktiverats i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år; 2 898 (8 788). Ökning av personal- och externa kostnader är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation med fler anställda.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -6 619 (-4 202) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -6 619 (-4 202) TSEK.

Kassaflöde andra kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet uppgick till -6 586 (-4 200) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -8 546 (-2 571) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till -11 498 TSEK (-5 257).

I föregående års kassaflöde ingick emission på 6 447 TSEK avseende utnyttjande av teckningsoptioner.

 

Omsättning och resultat första halvåret

Nettoomsättningen för första halvåret 2021 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för första halvåret uppgick till 22 191 (25 957) TSEK. Lägre andel av kostnaderna har aktiverats under halvåret jämfört med motsvarande period föregående år; 8 384 (18 706). Ökning av personal- och externa kostnader är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation med fler anställda.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -13 444 (-6 996) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -13 444 (-6 997) TSEK.

Kassaflödet första halvåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret uppgick till -13 389 (-6 993) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -12 883 (-5 494) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till -21 861 TSEK (-18 128).

I föregående års kassaflöde ingick emission på 6 447 TSEK avseende utnyttjande av teckningsoptioner.

Personal

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 10 (6) varav 5 (2) kvinnor.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning

Den 30 juni 2021 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för utvecklingsarbete uppgick till 62 383 (52 223) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbete relaterat till Bolagets produkter. Aktiveringen under året har varit enligt principer som är relaterat till utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 2 869 (2 010) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 18 120 
(12 418) TSEK.

Eget kapital uppgick till 80 590 (61 165) TSEK.

Soliditeten var 95 (89) procent.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Årsstämman ägde rum den 27 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som rådde till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Omval av styrelseledamöterna Stefan Andersson-Engels, Ulf Bladin, Roland Andersson och Urban Widén. Masoud Khayyami avböjde omval. Till styrelsens ordförande föreslogs nyval av Urban Widén.
 • En bekräftelse från ett oberoende granskningsföretag visade att Lumito har processerna på plats för att kvalificera sig för ISO 13485. Första steget passerades och processerna visade att bolaget är väl förberett för kraven i IVDR-förordningen. Nästa steg är att visa att processerna efterlevs i praktiken.
 • Det patent som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider beviljades i Indien. Patentet är sedan tidigare godkänt i Europa, Sydkorea, Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget kallade till en extra bolagsstämma den 19 augusti 2021 då styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör. Avsikten med förslaget är främja en långsiktigt ökad intressegemenskap mellan den verkställande direktören och dess aktieägare. Detta bedöms vara i linje med samtliga aktieägares intressen.