Lumito Arrow right Arrow right

Finansiell översikt 

Kvartal 3, januari–september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -19 517 (-10 848) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,22 (-0,15) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -19 927 (-12 239) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 10 307 (4 191) TSEK.

juli–september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 073 (-3 851) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,07 (-0,05) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -7 045 (-6 745) TSEK.

Väsentliga händelser, tredje kvartalet

 • Bolaget kallade till en extra bolagsstämma som beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för Mattias Lundin, verkställande direktör i bolaget, innefattande en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Avsikten med programmet är främja en långsiktigt ökad intressegemenskap mellan den verkställande direktören och bolagets aktieägare.
 • Grundpatentet godkändes i Europa. Lumitos grundpatent, patent i den första patentfamiljen som skyddar användandet av UCNP:s för avbildning i spridande material, till exempel mänsklig vävnad, godkändes även i Brasilien.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Lumitos nästa version av scanner, med förbättrad funktion, levererades av TTP plc som också bistod i installationsarbetet. Den nya scannern innebär bland annat att kapaciteten blir större för att testa nya indikationer samt för att slutföra utvärderingen av bröstcancermarkören Her2.
 • Lumito ingick avtal med Mangold Fondkommission AB att agera som bolagets mentor i handeln på NGM Nordic SME. Mangold Fondkommission tillträdde som mentor den 15 oktober 2021.
 • Styrelsen beslutade att tidigarelägga bolagets rapport avseende kvartal 3, 2021 till den 20 oktober 2021.