Lumito Arrow right Arrow right

“Första kvartalet 2022 har i mycket handlat om leveranser och arbete för att säkerställa fortsatt utveckling och produktion. Leveranserna som tar oss vidare fram till målet – lansering på forskningslaboratorium i år. Vår kassa blev välfylld i början av året när den riktade företrädesemissionen slutfördes. Vi följer vår strategi och årets plan, såväl gällande ekonomi som aktiviteter och delmål.”

Mattias Lundin
VD Lumito AB (publ)

Lumito strävar hela tiden efter att investera där investeringen ger mest nytta, resultat och framdrift i förhållande till planens målsättningar. Vi kan konstatera att vi följer den planen i alla avseenden under årets första kvartal.

Vårt patent, som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider, sedan tidigare godkänt i Australien, Kina, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Indien, Japan, Korea, USA och Sydafrika, är numera även godkänt i Kanada.

Ett kvalitetssystem i enlighet med ISO 13485 är helt nödvändigt för att utveckla och senare tillverka produkter med god kvalitet och förbereda oss för att kunna sälja en klinisk produkt. Lumitos medarbetare har under 1,5 år arbetat för att implementera bolagets kvalitetsledningssystem i enlighet med detta. Glädjen var stor när vi mottog godkänd certifiering efter granskning av det oberoende granskningsföretaget BSI Group. Certifieringen visar att vi har rätt processer på plats och god efterlevnad för att kunna utveckla medicintekniska produkter.

Forskningssamarbeten är viktiga för att förstå fullt ut var tekniken gör allra bäst nytta och skapar mest värde. Under kvartalet påbörjades ytterligare samarbete med forskare för att bredda användningsområdet för vår produkt och inkludera fler attraktiva biomarkörer. En forskargrupp från Uppsala universitet vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi utforskar möjligheterna med UCNP:s som del i en detektionsmetod i olika forskningssammanhang för en säkrare bedömning. Initialt fokuseras på biomarkören PD-L1, en viktig biomarkör som redan används för prediktiv testning för patienter som ska få immunterapi. En annan forskargrupp vid Umeå universitet kartlägger möjligheterna att förbättra diagnostiken i samband med buspottskörtelcancer med hjälp av Lumitos produkt.

Vi har under kvartalet utvärderat olika alternativ för produktion av såväl scanner som infärgningsvätska. Det är naturligtvis viktigt att vi får detta på plats för att säkerställa den planerade lanseringen på forskningslaboratorier i slutet av 2022. I april kunde vi teckna ett samarbetsavtal med det svenska ledande bolaget Optronic Partner pr, vår tilltänkta tillverkningspartner. Samarbetet bygger på väldefinierade leveranspunkter fram till årsskiftet såsom designfas, produktveri- fieringsfas samt 0-serieproduktionsfas.

Överlämningsarbetet mellan oss, vår teknik- och utvecklingspartner TTP (The Technology Partnership), och Optronic har påbörjats och fortskrider väl.

Jag är mycket nöjd över att kunnat besöka såväl samarbetspartner, laboratorier som presentera bolaget för fysisk publik under årets första månader. Det är riktigt viktigt att få träffas fysiskt och diskutera lösningar, även om den digitala tekniken har sina effektivitetsfördelar.

Jag ser fram emot att möta er aktieägare i maj och juni, bland annat på Aktiedagen i Göteborg, Småbolagsdagen i Stockholm och digitala BioStock Spring Summit 2022 och jag ser med stor tillförsikt fram emot andra kvartalet och resterande del av året med den stundande, första lanseringen.

Lund i maj

Mattias Lundin
VD Lumito AB (publ)