Lumito Arrow right Arrow right

“Målsättningen är att få ut en produkt på marknaden fortast möjligt, med rätt funktioner som möter marknadens krav och behov. Vi har noterat att det finns ytterligare områden där vår teknologi kan göra skillnad.”

Mattias Lundin
VD Lumito AB (publ)

Lumito arbetar med framtidens digitala vävnadsdiagnostik och utvecklar en avancerad medicinskteknisk produkt bestående av en scanner och reagenser, så kallade infärgningsvätskor. Vår produkt är både revolutionerande och attraktiv och kommer att underlätta merparten av patologernas mest tidskrävande arbetsuppgifter – att undersöka svårtolkade vävnadsprover. Vår teknik har flera styrkor och möter marknadens behov av digitaliserade analysprocesser och patologernas önskemål om en metod med hög samstämmighet och pålitliga analyssvar.

Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik beräknades förra året vara värd 28,7 miljarder kronor och visar en stadig tillväxt på 6,5 procent, tack vare en befolkning med en allt högre genomsnittlig levnadsålder och nya individanpassade behandlingsmetoder. Den digitala vävnadsdiagnostikens tillväxt, den del av totalmarknaden som Lumito tillhör, visar en ännu större årlig tillväxt på 13–20 procent.

Vi arbetar för att färdigställa den produkt som marknaden efterfrågar. Målsättningen är att få ut en produkt på marknaden fortast möjligt, med rätt funktioner som möter de krav och behov som finns. Vi har identifierat ytterligare områden där vår teknologi kan göra skillnad och dessa områden, där vår teknik kan göra mest nytta, analyseras för att addera ytterligare funktioner och därmed skapas en riktigt konkurrenskraftig produkt.

I början av april deltog bolaget på den internationella UPCONline 2021 konferensen. Ett världsforum för det senaste inom uppkonverterade nanopartiklar. Teknologin och utvecklingen av vår produkt som kommer användas inom Immunohistokemi på laboratorier presenterades.

På årsstämman omvaldes Stefan Andersson-Engels, Ulf Bladin, Roland Andersson och Urban Widén till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande nyvaldes Urban Widén. Beslutet skapar en tydlig kontinuitet i styrningen av Bolaget.

I juni fick vi en bekräftelse från ett oberoende granskningsbolag att våra processer är på plats för att kvalificera oss för ISO 13485-certifiering. Vi är därmed väl förberedda för nästa steg mot certifieringen, det steg som ska visa att vi efterlever processerna i praktiken.

Patentportföljen har förstärkts med ytterligare ett beviljande, nu i Indien. Det gäller patentet som sedan tidigare är godkänt i Europa, Sydkorea, Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan, vilket beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider.

Vi har knutit ytterligare internationell expertis till oss, med en bakgrund inom bland annat digital patologi och artificiell intelligens. Våra expertrådgivare arbetar, som tidigare nämnts, med verifiering av våra vävnadsbilder, men nu finns också personer på plats för att identifiera de applikationsområden där vår teknik gör mest nytta och har störst affärspotential.

Parallellt med detta har vi arbetat med att identifiera referens
kunder och jag har fört diskussioner med ett flertal globala aktörer och potentiella distributionspartners som kan marknadsföra vår produkt. Bolagen finns i miljöer som gör affärer med slutkunder i de segment där Lumito kan bli en attraktiv partner. Dialogerna med bolagen fortsätter och målet är att finna en eller flera distributions- och/eller utvecklingspartners. Jag upplever att intresset för vårt bolag i dessa diskussioner är stort och det är glädjande att fler ser vår potential.

Under kvartalet har jag tillsammans med ledningen och styrelsen gått igenom planen framåt och kan konstatera att bolagets kassaflöde följer den av oss beslutade affärsplanen. Likväl utvärderar vi löpande framtida kapitalbehov samt möjliga vägar för kapitalanskaffning för vårt utvecklingsbolag.

Jag anser att Lumito har en stor potential på världsmarknaden när vi presenterar vår unika teknologi, en konkurrenskraftigare och bättre produkt, som möter marknadens och patologernas behov, men som också kan ha möjlighet att erbjuda fler funktioner genom utvecklingen av ytterligare applikationer. Att vi har en flexibel och skalbar affärsmodell med flera ingredienser i produkterbjudandet och återkommande intäkter ökar dessutom Bolagets attraktionskraft på den globala marknaden.

Verksamheten på kontoret och i laboratoriet har pågått hela sommaren. Nu är de flesta av oss tillbaka efter semestern laddade med ny energi och jag, tillsammans med mina kollegor, ser fram emot en intensiv höst.

Lund i augusti 2021

Mattias Lundin VD Lumito AB