Lumito Arrow right Arrow right

Ingrid Hultgren, Board member since 2022.

Born 1958.

Ingrid Hultgren har en mikrobiologexamen från Uppsala universitet och har nästan 40 års erfarenhet inom life science. Inom in vitro diagnostics har hon arbetat med bakterie- och virusdiagnostikutveckling samt utveckling av instrument och reagens, inklusive antikroppsbaserade reagens, på Pharmacia Diagnostics. Inom medicinsk teknik har hon på Arjo AB (publ) arbetat med produktutveckling, dokumentationssystem, kvalitetsstyrning, och processtyrning av CAPA (korrigerande och förebyggande åtgärder) samt avvikelsehantering. Har tidigare varit styrelseledamot i Arjo AB (publ) och Svenskt Projektforum, samt är för närvarande delägare i Hultgreen Hedge Kommanditbolag.

Antal aktier: 0 st

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.