Lumito

Aktieinformation

Lumito är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Kortnamn: LUMITO

Aktier AK

Antal aktier: 59 469 458
ISIN: SE0011282847

Teckningsoptioner

Namn: LUMITO TO2
Antal: 30 933 729
ISIN: SE0012507960

Lumito har 30 933 729 utestående teckningsoptioner TO2. Två (2) teckningsoptioner TO2 ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie med två fönster för nyttjande, det första under perioden 1 november 2019
t.o.m. 29 november 2019 till ett pris om 1,45 SEK per aktie och det andra under perioden 1 maj 2020 t.o.m. 30 maj 2020 med ett pris om 1,55 SEK per aktie. Utöver teckningsoptionerna finns inga utestående konvertibla lån eller andra utestående finansiella instrument som, om de utnyttjades, skulle innebära en utspädningseffekt för aktieägarna i Bolaget.